Nota prawna

Zgodnie z art. 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, poniżej przedstawiono dane identyfikacyjne spółki:

Nazwa handlowa: PITI CUITI

Nazwa firmy: PURE LOVE, S.L.

DNI/NIF: B01598325

Adres: UR ISUSKIZA NUM 82, 48620 PLENTZIA (BIZKAIA), HISZPANIA

Telefon: 0034 651 888 724

E-mail: info@piticuiti.com

info@piticuiti.com

Wszystkie treści przedstawione w portalu, a w szczególności projekty, teksty, wykresy, loga, ikony, przyciski, oprogramowanie, nazwy handlowe, marki, rysunki przemysłowe lub inne znaki, które mogą być wykorzystane w przemyśle i handlu, podlegają prawom własności intelektualnej i przemysłowej PURE LOVE, S.L. lub osób trzecich, które odpowiednio zezwoliły na ich umieszczenie w portalu.

W żadnym wypadku nie należy rozumieć, że udzielana jest jakakolwiek licencja lub dokonywane jest przekazanie, transmisja, całkowite lub częściowe przeniesienie wyżej wymienionych praw, ani że przyznawane jest jakiekolwiek prawo, a w szczególności prawo do zmiany, wykorzystania, reprodukcji, dystrybucji lub publicznego przekazywania wyżej wymienionych treści bez uprzedniej wyraźnej zgody PURE LOVE, S.L. lub odpowiednich właścicieli.

W celu realizacji postanowień Ustawy Organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia o Ochronie Danych Osobowych, PURE LOVE, S.L. informuje Użytkownika o istnieniu zautomatyzowanego pliku informacji o charakterze osobistym, utworzonego z informacji uzyskanych w Portalu przez i dla PURE LOVE, S.L. i na jego odpowiedzialność, w celach informacyjnych i marketingowych produktów oferowanych w Portalu, jak również realizacji działań promocyjnych i reklamowych, które mogłyby go zainteresować, w celu rozszerzenia i ulepszenia naszych Produktów, dostosowując nasze oferty do jego preferencji lub potrzeb i umożliwiając spersonalizowaną nawigację.

Użytkownik wyraźnie zgadza się na włączenie danych zebranych podczas przeglądania Portalu lub dostarczonych poprzez wypełnienie jakiegokolwiek formularza, jak również pochodzących ze stosunków handlowych i/lub dostawy zakupionych produktów, do zautomatyzowanego zbioru danych osobowych, o którym mowa w pierwszym punkcie. Podczas procesu wycofywania informacji, Użytkownik zostanie poinformowany o obowiązkowym lub nie charakterze wycofania tych informacji w celu dostarczenia Produktów, z wyjątkiem realizacji zamówień, w którym to przypadku PURE LOVE, S.L. informuje od tego momentu Użytkownika, że nie będzie to uważane za dobrowolne, do czego konieczne będzie jego włączenie w celu sformalizowania zamówienia zakupu, dostarczenia informacji dotyczących tożsamości, miejsca zamieszkania i numeru karty kredytowej w celu realizacji płatności, po uzyskaniu tych niezbędnych informacji w celu sformalizowania i zawarcia sprzedaży.

Użytkownik może korzystać, w odniesieniu do danych zgromadzonych w sposób przewidziany w poprzednim paragrafie, z praw uznanych w Organic Law 15/1999, a w szczególności z prawa dostępu, sprostowania lub anulowania danych oraz sprzeciwu, jeśli jest to właściwe, jak również z prawa do odwołania zgody na przekazanie swoich danych. Prawa, o których mowa w ustępie poprzedzającym, Użytkownik może zrealizować poprzez pisemne i podpisane żądanie skierowane na adres: UR ISUSKIZA NUM 82, 48620 PLENTZIA (BIZKAIA), HISZPANIA; lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@piticuiti.com.

Poprzez akceptację tych warunków, Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie informacji zawartych w pliku, o którym mowa w paragrafie 4.1, firmom należącym do grupy PURE LOVE, S.L., które znajdują się lub nie na terytorium Hiszpanii, a nawet w ostatnim przypadku firmom, które mogłyby być objęte systemem ochrony nieporównywalnym do tego, który zapewnia prawo hiszpańskie, i w celu którego te firmy mogłyby traktować jego informacje o charakterze osobistym, aby wysyłać mu oferty i wiadomości reklamowe.

PURE LOVE, S.L. obiecuje, że przy wykorzystywaniu informacji zawartych w pliku, będzie przestrzegać ich poufności i wykorzystywać je zgodnie z celem pliku, jak również spełni swój obowiązek ich ochrony i podejmie wszelkie środki w celu uniknięcia ich zmiany, utraty, przetwarzania lub nieuprawnionego dostępu, zgodnie z przepisami ustanowionymi w Rozporządzeniu o środkach bezpieczeństwa zautomatyzowanych plików, które zawierają informacje o charakterze osobistym, zatwierdzone dekretem królewskim 994/1999, z dnia 11 lipca.

Nazwa handlowa: PITI CUITI

Nazwa firmy: PURE LOVE, S.L.

DNI/NIF: B01598325

Adres: UR ISUSKIZA NUM 82, 48620 PLENTZIA (BIZKAIA), HISZPANIA

Telefon: 0034 651 888 724

E-mail: info@piticuiti.com

Korzystanie z jakichkolwiek usług oferowanych na www.piticuiti.com, od początku, warunek użytkownika i będzie uważane za wyraźną, dobrowolną i bez zastrzeżeń akceptację niniejszych Ogólnych Warunków. Aby uzyskać dostęp do usług Serwisu, we wszystkim co nie jest bezpłatne lub nakłada szereg zobowiązań, użytkownik musi być pełnoletni i posiadać zdolność prawną oraz reprezentację niezbędną do zawierania umów.

Korzystanie z usług oferowanych na stronie internetowej oznacza, że Użytkownik oświadcza, że spełnia te wymagania.

Użytkownik uzyskujący dostęp do strony www.piticuiti.com musi przez cały czas przestrzegać niniejszych warunków ogólnych oraz pokazanych specjalnych instrukcji obsługi. Podobnie zobowiązuje się on do działania w każdym czasie zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami i wymogami dobrej wiary, z zachowaniem staranności właściwej dla charakteru usługi, z której korzysta. Tym samym Użytkownik nie może dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian w zawartości Serwisu, z wyjątkiem danych wprowadzonych przez samego Użytkownika, ani w żaden sposób naruszać jego integralności lub działania.

Dane osobowe, które użytkownicy muszą podać w celu uzyskania dostępu do wyżej wymienionych usług, podlegają ogólnym przepisom o ochronie danych. Pozostaną one zarejestrowane w bazach danych, własności PURE LOVE, S.L. chronionej przez Prawo Organiczne 15/1999 o ochronie informacji o charakterze osobistym PURE LOVE, S.L. będzie mogła zablokować lub zawiesić dostęp do strony internetowej Użytkownika, który nie wypełnił żadnego z obowiązków wyrażonych w niniejszych Warunkach Ogólnych.

Użytkownik, który naruszy umyślnie lub w sposób zawiniony którykolwiek z powyższych obowiązków, odpowie za wszelkie szkody i krzywdy, które w konsekwencji spowoduje dla PURE LOVE, S.L. lub osób trzecich.

PURE LOVE, S.L. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian na stronie internetowej, jak również w niniejszych Ogólnych Warunkach.

Z drugiej strony, biorąc pod uwagę szczególny charakter sposobu wybranego do komunikacji z Użytkownikami, PURE LOVE, S.L. nie może przyjąć odpowiedzialności:

W przypadku tymczasowego braku możliwości dostępu do strony internetowej w określonym momencie, lub do konkretnych informacji zawartych w PURE AND LOVE, S.L. lub na tych stronach internetowych, do których Użytkownik przystępuje za pomocą linków hipertekstowych umieszczonych na stronie internetowej.
Za dokładność lub aktualność treści, informacji i ofert dostarczanych produktów i usług.

Na stronie internetowej znajdują się informacje uproszczone lub napisane z myślą o ułatwieniu ich zrozumienia przez przeciętnego użytkownika, za co PURE LOVE, S.L. nie staje się osobą odpowiedzialną za błędne interpretacje, do których mogłyby doprowadzić przedstawione tu informacje, z wyjątkiem zaniedbania ze strony PURE LOVE, S.L. w wykonywaniu swoich funkcji, tak jak są one opisane w niniejszych Warunkach Ogólnych.

PURE LOVE, S.L. nie odpowiada w żadnym przypadku za szkody powstałe w wyniku przypadkowych lub nieprzewidywalnych faktów, ani za te, które są konsekwencją niedbałego zachowania Użytkownika.

Wszystkie treści, marki, znaki, projekty, loga, ikony, przyciski, oprogramowanie, nazwy handlowe, nazwy domen i wszelkie inne znaki lub elementy podlegające ochronie przez prawa własności intelektualnej i przemysłowej, które stanowią część są własnością PURE LOVE, S.L. lub domeny publicznej lub osób trzecich, które odpowiednio zezwoliły na ich umieszczenie na stronie www.piticuiti.com i które występują jako autorzy lub posiadacze praw.

W żadnym wypadku nie należy rozumieć, że została udzielona jakakolwiek licencja lub że nastąpiło zrzeczenie się, przekazanie, całkowita lub częściowa cesja wyżej wymienionych praw, ani że zostało przyznane jakiekolwiek prawo, a w szczególności prawo do eksploatacji, reprodukcji, dystrybucji, przekształcania lub publicznego udostępniania wyżej wymienionych treści bez uprzedniego wyraźnego i pisemnego upoważnienia PURE LOVE, S.L. (jak w przypadku projektu strony lub użycia marki “PITI CUITI”) lub odpowiednich osób trzecich.

Naruszenie któregokolwiek z praw własności intelektualnej lub przemysłowej, do których odnosi się niniejsza sekcja, będzie ścigane za pomocą działań karnych i cywilnych przewidzianych w obowiązujących przepisach.